Navigace

down


Tachyon image

Tachyonová energie automatickou kresbou
Tachyonová energie automatickou kresbou


Texty ATT

Tachyonová energie - Úvod
Chtěli bychom poukázat na to, že tachyon (podle vědy hypotetická elementární částice) zatím nebyl vědou uznán a proto nelze následující závěry Dr. G. Cousense a D. Wagnera považovat za vědecky prokázané. Jedná se o nezávazná vyjádření názorů výzkumníků tachyonu.

Fyzika tachyonů
V kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá "energie nulového bodu". Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo. Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytváření dokonalé formy. Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje. Nepodléhá gravitaci.
Tachyonová energie je všudypřítomná, neomezená a má veškerý potenciál pro vytváření dokonalých tvarů ve vesmíru. Nemá žádnou rotaci, vibraci ani kmitočet a nepodléhá gravitaci, tak jako energie nulového bodu. Rozdíl mezi tachyonovou energií a energií nulového bodu je v tom, že tachyonová energie má tvar. Můžeme použít jednoduchý příklad. Představme si nekonečně rozlehlý oceán, který obsahuje nekonečné množství kapek, ale stejně jako energie nulového bodu nemá tvar. Když z oceánu vezmete jednu kapku, bude stále obsahovat vše, co obsahuje oceán, ale nyní bude mít tvar. Stejně tak obsahuje i tachyonová energie všechno, co existuje v energii nulového bodu, ale má nyní tvar.
Zhuštění energie nulového bodu do tachyonové energie je počátkem energetického kontinua, které je bezprostředně zodpovědné za všechny tvary na této planetě. Následující krok v tomto energetickém kontinuu se dá nejlépe vysvětlit prostřednictvím poněkud zjednodušených fyzikálních pojmů.
Pro toto vysvětlení prozkoumáme jako příklad vzájemné působení tachyonové energie a částic z rodiny leptonů. První elementární částicí rodiny leptonů je pion. Pion existuje pod úrovní rychlosti světla a má přesnou, matematicky spočitatelnou oběžnou dráhu, kterou nazýváme "subtilní organizující energetické pole", krátce SOEP (Subtle Organizing Energy Field - S.O.E.F). SOEP existují těsně pod úrovní rychlosti světla a jsou přímo zodpovědná za přeměnu tachyonové energie na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby vytvořily, zorganizovaly a udržely dokonalou formu. Všechny tvary se samozřejmě skládají z různých frekvencí. SOEP proměňují tachyonovou energii přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. V tomto případě udržuje SOEP, jež zkoumáme, pion na jeho oběžné dráze. SOEP pionu, které se nachází těsně pod rychlostí světla, na sebe vzájemně působí s tachyonem, jenž je rychlejší než světlo. Poté, co SOEP přeměnilo tachyon na frekvenci pionu, se pion okamžitě přemění v mion. Nový mion má oběžnou dráhu desetkrát větší, než je oběžná dráha pionu. SOEP mionu se rovněž nachází těsně pod rychlostí světla. Jestliže nyní dojde k setkání SOEP mionu s tachyonem, oběžná dráha se opět zvětší a z mionu okamžitě vznikne elektron. Tento nový elektron má oběžnou dráhu dvě stě sedmkrát větší, než je oběžná dráha mionu. Tento neustálý proces kdy SOEP přeměňují tachyon na potřebné frekvence, zde samozřejmě nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuem.
Pokračuje, až je nakonec dosaženo dokonalého tvaru - ať už se jedná o lidskou bytost nebo jakýkoliv jiný tvar, který známe. Tachyonová energie je spojující energií, která je zodpovědná za tvoření všech tvarů na planetě. Tachyonová energie má klíčovou funkci v proudu energie, který probíhá od nekonečné beztvarosti až k dokonalé formě. To je energetické kontinuum.
Jako všechny formy v našem vesmíru, který je pomalejší než světlo, nemohou ani SOEP dosáhnout rychlosti vyšší než je rychlost světla. To je velmi důležitý moment. Náš svět je světem tvarů a jediný způsob, jak se svět tvarů může spojit s beztvarou energií nulové bodu je prostřednictvím tachyonu.
Tachyonová energie v sobě zahrnuje veškerý potenciál k tomu, aby vytvořila v jakékoli individualizované formě života dokonalé energetické kontinuum. Všechno, co je například přítomno v lidském těle, existuje v dokonalé formě již v tachyonu. Výborný příklad nalezneme v království zvířat. Víme, že zvířata, která nebyla žádným způsobem ovlivněna lidmi, vedou naprosto zdravý život. Například délka života savců dosahuje až sedminásobku jejich období růstu. U lidí by to znamenalo sto čtyřicet let naprosto zdravého života. Ze čtyřiceti tisíc chronických a degenerativních nemocí, jež zná lidské lékařství, bylo u divoce žijících zvířat zaznamenáno jenom několik! Důvodem je, že divoká zvířata nemají onu schopnost blokovat své energetické kontinuum, a vytvářet tak nedostatek a nemoci. Příroda je evidentně skoro dokonalá a právě taková je i charakteristika tachyonové energie.
Energetické kontinuum je neustálým tokem energie plynoucím z neomezené energie nulového bodu, která se poté zhušťuje do své tachyonové formy rychlejší než světlo. Poté dochází k interakci tachyonu se SOEP, která jej přeměňují na specifické frekvence SOEP, tak vytváří energetický matrix, ze kterého jsou vytvářeny všechny fyzické formy. Energetické kontinuum zahrnuje jak nekonečnou, beztvarou expanzi, tak konečný zhuštěný tvar.
Pokud jsme jednou porozuměli, že toto energetické kontinuum existuje, a také jak funguje, můžeme pochopit i důsledek blokád v energetickém toku směrem dolů přes jeho různé úrovně.
Z pohledu holistické léčby je dokonalou léčbou taková, která propojuje léčbu na tělesné, emocionální a duševní i duchovní úrovni. Rozvíjíme se vzhůru po nepřerušené spirále od řádu a poté chaosu k vyšší úrovni řádu a skrze chaos a nemoci k ještě vyšší úrovni řádu. Chaos je odrazovým můstkem od jedné úrovně řádu k další vyšší úrovni řádu. Zažívá to každý, ať už si toho je vědom nebo ne. Každá nová úroveň řádu je novou úrovní zdraví.
Tachyonová energie je klíčem, jenž nás provede chaosem i zátěží našeho všedního života a vytváří nový životní řád a kvalitu.
TachyonizovanéTM nástroje nám významně pomáhají k tomu, abychom tímto procesem procházeli rychleji. Používání tachyonu nepředkládá pouze holistický model léčení, ale i proces, díky kterému se každý z nás může vydat směrem k naprostému zdraví a ke sjednocení se Vším, co je.

Shrnutí
Obrázek 1 ukazuje vzájemné evoluční působení mezi tachyonem "rychlejším než světlo" a naším světem "pomalejším než světlo". Tachyon se zde dostává do kontaktu se SOEP (Subtilní organizující energetické pole) pionu. SOEP přeměňuje tachyon na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby se pion mohl dále rozvíjet v mion, který má nyní SOEP desetkrát větší než je SOEP pionu. Když se mion dostane do styku s tachyonem, pak se přemění v elektron, jehož SOEP bude nyní dvě stě sedmkrát větší, než SOEP mionu. Toto je začátek energetického kontinua.

Tachyony

Energie nulového bodu

  • Je beztvará - je přítomná všude ve vesmíru.
  • Je rychlejší než je rychlost světlo.
  • Je neomezená, disponuje kompletním potenciálem vesmíru.

Tachyonová energie

  • Je rychlejší než rychlost světlo.
  • Je přítomná všude ve vesmíru.
  • Je neomezená, disponuje celým potenciálem, který je nutný k vytvoření dokonalé formy ve vesmíru.

Subtilní organizující energetická pole (SOEP)

  • Subtilní organizující energetická pole existují pod úrovní rychlosti světla.
  • Tachyonovou energii bezprostředně přeměňují ve specifické frekvence forem energie, které s nimi souvisejí.
  • Jsou energetickým pojidlem vesmíru.

V tomto příkladu SOEP přeměňují tachyon na tu frekvenci, jež je přesně potřebná pro optimální zdraví srdce.
Energie nulového bodu, která nemá formu a jež se pohybuje rychleji než světlo, se zhušťuje v tachyonové částice, které se ještě stále pohybují rychleji než světlo, ale nyní již mají tvar. Tachyony a SOEP na sebe bezprostředně vzájemně působí. SOEP přeměňují tachyonovou energii na veškeré různé frekvence vesmíru. Všechny formy ve vesmíru se skládají z frekvencí, které drží pohromadě prostřednictvím SOEP. SOEP se dostává energie bezprostředně od tachyonů, které jsou tvarem beztvaré energie nulového bodu, jež je přítomna všude ve vesmíru.

Tachyony

Tachyonová energie - nové paradigma celistvého zdraví
Celkové zdraví, harmonie a léčení těla, emocí, duševních a duchovních úrovní - to vše se zakládá na zdroji energie, který je pro naši existenci nezbytný. Proto léčení na kterékoliv úrovni velice závisí na napojení se na prvotní energii, která je zdrojem existence. Počínaje udržováním a omlazováním těla až po nejhlubší úrovně holistické léčby, to vše závisí na naší schopnosti napojit se na energetický zdroj, který nabíjí energií a vytváří formy veškeré hmotné existence, tak jak ji známe.
Abychom dokázali ocenit a skutečně pochopit principy léčení s tachyonem, pomůže nám krátce pohlédnout na teorie vibračního léčení holistické medicíny. Vibrační přístup obsahuje takové terapie, jako jsou orgonová terapie, terapie magnetickým polem, radionika, biorezonanční terapie, fotonová energie, homeopatie, léčebná práce s posvátnou geometrií, terapie s krystaly a barevná terapie, Bachova květová terapie, elixíry z drahokamů, zvuková terapie, využívání protiběžných elektrických cívek, práce s negativními iony nebo neutriny, kvarky nebo jinými částicemi a mnoha dalšími frekvencemi, které jsou ještě komplikovanější díky individualizovaným kmitočtům a pravotočivým nebo levotočivým, pozitivním, negativním nebo neutrálním rotacím.
Všechny tyto metody se zakládají na jednom společném principu. V energetickém kontinuu našich subtilních těl se mohou na jakékoli frekvenční úrovni projevit blokády. Tyto blokády potom způsobují zdravotní problémy.
Pokud se energie s určitými frekvencemi správně použijí, může to vést k vynikajícím výsledkům, za předpokladu, že člověk ví, jaké frekvence používá a jak dlouho.

Všechny tyto metody však mají tři významné nevýhody, které jsou nevyhnutelné:
1. Působení energií s určitými frekvencemi tak, jak jsou využívány ve vibrační medicíně, je omezeno pásmovým rozpětím těchto frekvencí. Například fotonová energie bývá popisována jako balíčky světelné energie. Vědci tento koncept používají, aby se odvolali na aspekt světelných částic.
Fotony bývají vždy přidruženy k elektromagnetickému vlnění určité frekvence. Tato frekvence se nachází v pásmu mezi 4-65 mikrometry. V současnosti například existuje nástroj pracující s frekvenční energií, který emituje z infračerveného spektra fotonovou energii pouze o vlnové délce mezi 4-16 mikrometry. Je to malá elektromagnetická vlna z celkové frekvenční možnosti fotonové energie. Tato malá šířka frekvenčního pásma odpovídá frekvenci v energetickém těle. Kdyby existovala blokáda v této úzké frekvenční oblasti, objevil by se nedostatek energie mezi blokovanou úrovní a fyzickým tělem. Co když se však blokády nacházejí mezi 18 a 35 mikrometrem? Pak by použití této frekvence fotonové energie mohlo mít nepřímý vliv, ale určitě by systém této blokády nezbavilo ani by nedokázalo systém opětně integrovat do energetického kontinua. Zde vidíme, že jeden z největších nedostatků energetické medicíny spočívá v tom, že aby bylo možné použít správnou frekvenci pro léčení, je potřeba přesně vědět, v jakém vibračním pásmu se blokáda nachází.
2. Všechny jemnohmotné terapeutické metody s výjimkou tachyonu pracují pouze s jednou frekvencí nebo jedním pásmem frekvencí vyjmutým z celého frekvenčního spektra. Možnost obsáhnout celé frekvenční spektrum a veškeré informace nutné k očištění celého systému a znovu nastolit naprostou funkčnost našeho energetického kontinua prostřednictvím jedné frekvence se velmi zřídkakdy setkává s úspěchem, protože většina lidí může mít četné blokády v různých frekvenčních pásmech.
3. Energie o určité frekvenci mohou mít kromě toho také škodlivý vliv a to ze dvou hlavních důvodů: a) nadbytek jakékoliv frekvence může být potenciálně stejně škodlivý jako nedostatek energie, b) protože frekvence nemá inteligenci, je rozhodnutí o době jejího skutečného použití a také o druhu frekvence závislé na moudrosti, porozumění a vzdělání toho, kdo ji používá. Pro vysvětlení postačí jednoduchý příklad. Slunce je nádherným zdrojem fotonové energie. Pro zdraví je optimálních okolo 20-30 minut denně. Pokud se však téže kouli fotonové energie vystavíte na čtyři nebo pět hodin, upeče vás jako křupavou hranolku. Důvodem je, že tato fotonová energie - stejně jako všechny frekvence - nemá inteligenci a neví, kdy má začít a kdy přestat! Rozhodnutí, kdy se vzdálit z dosahu slunce, zůstává na samotném uživateli. Dalším příkladem je nadměrné užívání magnetické energie.
Je například známo, že magnety o určité frekvenci pracují se severním a jižním pólem, které mají opačné vlivy. Jižní pól aktivizuje. Když je ale používán příliš dlouho, může v systému dojít k hyperaktivitě a může být příčinou problémů. Například dr. Cousens, autor knih Celostní výživa a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid) a Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitel střediska Tree of Life Rejuvenation Center v Arizoně prostřednictvím klinického výzkumu demonstroval, že u některých lidí, kteří používali matrace s magnetickým polem, se zvýšil krevní tlak. Když jim bylo řečeno, aby matrace přestali používat, vysoký tlak naštěstí zase zmizel. Může se to stát proto, že magnety působí v určité frekvenci, ale nedisponují vlastní inteligencí, aby věděly, kdy mají přestat.

S tachyonovou energií je to úplně jinak. Tachyon není frekvence a není ani frekvenčním přístupem. Na úrovni, na které existuje - vyšší, než rychlost světla - neexistují frekvence, vibrace ani rotace. Působení tachyonové energie je regulováno vnitřní moudrostí SOEP. Pokud je tachyon použit v určité oblasti, SOEP promění to, co potřebuje a to tak, aby se tato oblast zase dostala do dokonalé rovnováhy a harmonie. Tachyon neléčí, nýbrž spíše zásobuje tělo nutnou energií potřebnou k tomu, aby si samo pomohlo.
Tyto jednoduché příklady byly vybrány proto, aby vám zprostředkovaly pohled na problémy, s nimiž se potýká medicína zaměřená na frekvenci, a také na smíšené výsledky, kterých se jejím prostřednictvím dosahuje. Použití tachyonové energie má jednu obrovskou přednost, protože redukuje možnost nežádoucích vedlejších účinků na nulu. Proto můžeme upřímně říci, že využití tachyonové energie je něčím naprosto jiným a nemůže být srovnáváno se žádnou formou energetické medicíny nebo zesilovači jemnohmotné energie.

Naplněný život jako supravodič
Tachyon je evidentním pojítkem mezi tím, co má tvar, a tím, co tvar nemá. Nabízí možnost otevřít tzv. exogate (bránu mezi tím, co má tvar, a tím, co je beztvaré) ke Všemu, co je.
Dalším jedinečným aspektem používání pouze zdrojové energie je, že se nemusíme zajímat o vedlejší účinky. Dokonce i když aplikujeme tolik energie, že určité části našeho organizmu zakusí velmi silný, velmi rychlý léčivý efekt a další části jím nebudou nějak zvlášť ovlivněny, nebude to problém. Tachyonová energie někdy způsobuje detoxikaci a takové hojivé efekty, že je člověk může na chvíli považovat za velice nepříjemné, ale výsledek nebude nikdy negativní. Užívání tachyonové energie také není spojené s dalším omezením. Nevyžaduje množství znalostí a zkušeností, které by byly nutné pro její správné použití, protože uzdravovací proces má stejně na starosti tělo samotné. Nepoužíváme tachyon násilně, abychom dosáhli konkrétních léčivých výsledků, ale raději necháváme tělo, aby se vyléčilo samo. Tachyonová energie je jednoduše přirozeným katalyzátorem pro tento samoléčivý proces.
Kdysi dávno se věda a duchovnost od sebe oddělily a každý směr následoval svou cestu ke zdroji veškeré existence. Tachyon je synergetickou energií, která vědeckou a duchovní cestu opět svádí do jednoho bodu. Rozvíjení našeho duchovního potenciálu, dosahování harmonie ve všech oblastech života, a stejně tak snaha udržet si dobré zdraví, to jsou naprosto přirozené cíle. Jejich dosažení bezprostředně závisí na tom, jak dobře dokáží naše subtilní organizující energetická pole proměnit tachyon na různé potřebné frekvence, které procházejí všemi úrovněmi jemnohmotného těla naší bytosti, aby se konečně dostaly do našeho fyzického těla. Nemusíme se měnit v něco, čím bychom doopravdy nebyli. Místo toho se můžeme stát "supravodičem". Z vědeckého hlediska je supravodič takový materiál, který neklade žádný odpor toku energie. To, čeho se pokoušíme dosáhnout ve vztahu k optimálnímu zdraví, je vytvořit duchovní, duševní, emocionální a fyzické tělo, které se stane supravodičem - to znamená, že nebude klást odpor kosmické energii, jež do našeho života vstupuje prostřednictvím kontinua. Podíváme-li se na věc z duchovního hlediska, rozpoznáme, že jsme spolutvůrci svého zdraví. Náš duchovní potenciál se může rozvinout jen natolik, nakolik bráníme tomu, aby se v našem systému objevovaly blokády bránící volnému proudění energie. V životě jsme schopni dosáhnout dokonalého zdraví, a tím i vyšších úrovní radosti. Jako supravodiče směřujeme ke stavu optimálního zdraví a nejvyšší úrovně řádu prostřednictvím procesu řád - chaos - řád. To je to, co se děje, když začneme tachyonem očišťovat všechny blokády. Každá blokáda, kterou odstraníme, přidá další díl radosti, kterou nám přináší kosmická energie, jež skrze nás proudí. Můžeme to doslova cítit. Když to opakovaně prožíváme (a když nás tato božská energie neustále naplňuje radostí, klidem a spokojeností) začínáme chápat, že touto božskou energií jsme my samotní.
Jen my sami musíme v tomto životě činit rozhodnutí. Vybíráme si takový životní styl, takovou stravu, takovou cestu světem, jež nám pomáhají stát se supravodičem? Anebo si vybíráme, že budeme ignorovat přírodní a Boží zákony, a tím budeme ve svém životě vytvářet více chaosu, entropie a degenerace? Jak k takovéto volbě přistupujeme? Jedná se o vědomý výběr, anebo zde působí ještě i další činitele, které mají vliv na tento velmi kritický faktor - na zachování, nebo zničení života? Co určuje naše rozhodnutí stát se více nebo méně fungujícím supravodičem energetického kontinua? Odpověď najdeme v okamžiku pravdy.

Okamžik pravdy
V teorii chaosu a řádu existuje pojem, který se nazývá bifurkační bod. Je to bod, ve kterém dojde k obrovskému zlomu, okamžik pravdy, kdy tělo buď zkolabuje - to znamená onemocní, anebo se začne uzdravovat a pozvedne tělo směrem k vyšší úrovni řádu. V minulosti bylo to, na jakou cestu se tělo dá, vždy hádankou - vydá se směrem k řádu a zdraví anebo stráví velké množství času v chaosu a nemoci? Dnes jsme s průlomem tachyonové technologie našli cestu, jak ovlivnit směr, jímž se systém vydá. Tachyonová energie uvádí do rovnováhy a energetizuje SOEP, které systém řídí. V okamžiku pravdy, kdy je dosaženo bifurkačního bodu, je možné prostřednictvím tachyonové energie nasměrovat žlázu, orgán nebo systém k vyšší formě řádu a tak se prostřednictvím bifurkačního bodu rozvinout k vyšší úrovni řádu. Když systém prochází bifurkačním bodem a pokud jsou systémy SOEP energetizovány a uvedeny do rovnováhy použitím tachyonové energie, vydá se systém směrem ke zdraví. V roce 1990 vyvinul David Wagner speciální nástroje a metody, které dokáží během léčení, jež provádí vyškolený praktik tachyonu, vyvolat bifurkační bod biologického systému. Díky použití zdokonalených tachyonizovaných™ nástrojů a opětnému spojení systému s energetickým kontinuem je školený praktik schopen pomoci komplexu tělo-mysl tak, aby se dostal na vyšší úroveň řádu a zdraví.
Ale abyste zakusili obohacující užitek tachyonové energie, nemusíte být žádným vzdělaným praktikem. Přednosti těchto nástrojů může využívat každý jednoduše tak, že bude tachyonovou energii aplikovat v konkrétní oblasti. Potřebná frekvence je přeměněna na biologickou energii prostřednictvím SOEP, takže tělo se může léčit samo. Zde je jednoduchý příklad: "Před osmi týdny jsem si vymkla kotník. Měla jsem silné bolesti, otok, výron krve a nemohla jsem se na postiženou nohu postavit. Ortopéd si nohu prohlédl a doporučil mi rentgen, protože velikost výronu ukazovala na zlomeninu. Výsledek rentgenu byl negativní. Normálně trvá dva až čtyři týdny, než se takové zranění úplně vyléčí a člověk zase může bez bolestí chodit. Ale když jsem si dva dny přikládala tachyonizované™ buňky a nosila tachyonizovanou™ bandáž, otok zcela zmizel a já mohla na noze skákat!", píše MUDr. Christina Cummings. Nemoc nebo chaos jsou blokádou v průtoku energie energetickým kontinuem. Například blokáda na citové úrovni by mohla po cestě kontinuem vytvořit nedostatek energie až ve fyzickém těle. Tento nedostatek je možné prožívat jako bolest ve spodní části zad. Tato bolest zad bude trvat tak dlouho, dokud bude blokáda existovat. Je nasnadě, že blokády jsou tím, co je potřeba odstranit. Blokády jsou ve své podstatě nedostatek řádu nebo chaos v energetickém kontinuu, což způsobuje nedostatek energie. Blokády mohou být fyzické, citové, duševní, nebo dokonce duchovní. Jsou přímo zodpovědné za nedostatek energie, jenž ve fyzickém těle vytváří chaos, nepořádek a nemoc. Tachyonová energie jako zdroj energie, který organizuje a energetizuje SOEP, zajišťuje dostatečný potenciál k tomu, aby tyto blokády byly odstraněny a aby byla opět nastolena energetická rovnováha. Tachyonová energie vytváří řád (negativní entropii) a uvádí do pořádku to, co upadlo do chaosu. Tachyon uvádí SOEP do přirozeného stavu řádu a rovnováhy, který přináší zdraví.
Výzkumy tachyonizační™ proces potvrdily. Možnosti pro udržování našeho světa v rovnováze se tak staly doslova nekonečnými.
Když se na celou energetickou strukturu tělo, mysl, city a duše podíváme z vesmírného pohledu, sladění se s tachyonovou energii obohatí naše spojení s energetickým kontinuem na nejvyšší úrovni. Toto sladění v konečném smyslu obohatí naše spojení s božskou podstatou. Když jsme uvedeni do souladu tachyonovou energií, jsou nám určitým způsobem dostupnější vyšší kosmické energie a my s větší pravděpodobností učiníme v bifurkačním bodě rozhodnutí směřující k uzdravení. Tachyonová energie má nejenom potenciál nastolovat rovnováhu v malém, ale může také pomoci napojit tělo, mysl a duši s celým vesmírem.

Shrnutí
Tachyon je klíčem k celkovému zdraví:
1. Tachyonová energie je zdrojem všech frekvencí.
2. Tachyonová energie není frekvencí.
3. Tachyonová energie bezprostředně energetizuje SOEP, což frekvence neumějí.
4. Tachyon obsahuje celý potenciál našeho energetického kontinua.

Tyto čtyři výroky jsou základními principy pro práci léčení tachyonem. Toto komplexní využití činí užívání tachyonové energie univerzálním. Tachyonová energie může v těle vytvářet pouze řád, protože reorganizuje subtilní organizující energetická pole a mění jejich strukturu.
Tachyonizované™ materiály jsou permanentními anténami, které dokážou soustředit tachyonovou energii. Prostřednictvím tachyonové energie může celý komplex jemnohmotných a fyzických úrovní energetického kontinua najít přístup k celkovému potenciálu, jehož je potřeba pro samoléčbu. S pomocí tachyonové energie můžeme najít vhodné řešení pro jakoukoli energetickou blokádu, jakýkoli nedostatek energie nebo nedostatek řádu v našem komplexu tělo-mysl. Protože komplex tělo-mysl se sám rozhoduje, jaký způsob působení povolí, jsou výsledky používání tachyonové energie vždy pozitivní. Je možné aplikovat tolik tachyonu, že dojde k detoxikačnímu procesu. Ale pamatujte si, že tachyon vytváří z chaosu řád, a tak nemůže docházet k žádným škodlivým vlivům.
Není pochyb - tachyonizovaným™ produktům patří budoucnost. Dává nám šanci překonat chaos a dosáhnout nové úrovně řádu. Pozvedá naše vědomí a vrací nám vyrovnanost, kterou potřebujeme, abychom nastolili mír. Samozřejmě, tachyon nemůže změnit svět, ale my můžeme. Víme, že ještě není příliš pozdě. Pokud my všichni naplníme s pomocí tachyonizovaných™ materiálů svůj život harmonií a řádem, změníme svět!

Kéž všude na Zemi zavládne mír.


Předcházející tvrzení, jež se týkala tachyonu, jsou založena na výzkumech a poznatcích MUDr. G. Cousense, autora knih Celostní strava a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid), Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitele centra Tree of Life Rejuvenation v Arizoně, D. Wagnera, vynálezce tachyonizačního™ procesu a vedoucího Tachyon Health Center v Kalifornii a také na výzkumech Ernesta L. Wallse, autora knihy The Physics of Tachyon (Fyzika tachyonu), promovaného fyzika, který pro tachyon vytvořil matematické základy.
Informace na těchto stránkách nepředstavují pokyny na léčení, ani lékařské vyšetření nenahrazují. K odstranění jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme, aby čtenáři nejdříve vyhledali kvalifikovaného lékaře. Doporučujeme zůstat pod lékařským dohledem v případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů.

Semináře pro praktiky (THW Combo)
V roce 1991 bylo založeno Tachyon Health Center (Tachyonové zdravotní centrum) v severní Kalifornii. Toto výzkumné centrum je jediné svého druhu. Jeho účelem je systematicky sbírat výsledky výzkumů a informace o nich. Léčení pacientů se zde provádí výhradně prostřednictvím tachyonizovaných™ nástrojů.
Dnes se o mnohaleté výsledky bádání, vědecké práce a studia dělíme s účastníky seminářů, které se pořádají po celém světě. Soustřeďují se na prohlubování pochopení a schopností praktikujících, jak prostřednictvím tachyonizované™ energie pomoci uvést tělo do rovnováhy a znovu se napojit na své vlastní energetické kontinuum. Pro praktikanty, kteří se zabývají zdravotní péčí a vzdělávají se právě na těchto seminářích, jsou rezervovány nejsilnější nástroje, které jsou na planetě k dispozici. Pokud byste se toho chtěli o seminářích pro praktikanty a Quality of Oneä dozvědět více, zavolejte si o další informace.

Změna vědomí - semináře Quality of One (Vertikální realita)
Většina lidí existuje v rozděleném horizontálním energetickém systému. Vertikalizací našeho energetického proudění můžeme dosáhnout zrychlení změny našeho vědomí. Využití zvláštního tachyonizovaného™ výrobku, přívěsku Vortex, nabízí možnost, jak se do vertikálního stavu dostat. Mnoha lidem to následně umožňuje využít předností vertikality. Pro duchovní hledače je to spása. Pokud jsme ve vertikálním stavu, cítíme se během dne více "napojeni", více v souladu s kosmickým procesem. Tím, že se naučíme využívat tachyonovou energii, se můžeme naučit uvádět svůj stav zpět do přirozeného vertikálního stavu. Kouzlo semináře Quality of oneä, jehož autorem je David Wagner, spočívá v tom, že se naučíte pracovat s tachyonizovaným™ přívěskem Vortex a také používat různé techniky, jež vertikalizační proces podporují. Toto dává hledajícím opravdovou příležitost integrovat zázrak tohoto sjednocení vyšší dimenze způsobem, který obohacuje a působí jako zpětná vazba k bohu, takže jsou povzbuzeni pokračovat a vyvíjet se na své duchovní cestě.

© Advanced Tachyon Technologies International 2000
© Translation Cintamani.cz, 2004